Pravidla

Soutěžní pravidla

Okresní dětské ligy okresu Prostějov v požárním útoku (ODL) pro rok 2021

I. Pořadatel Okresní dětské ligy

1. Pořadatelem ODL Prostějov je Hasičský sportovní klub ODL Prostějov z. s.

II. Nejvyšší orgán soutěže

1. Rada ODL Prostějov je nejvyšším orgánem soutěže, rozhoduje dle platných Stanov spolku (viz článek IX. ve Stanovách)

III. Pořadatel soutěže

1. Soutěž v požárním útoku pořádá SDH ve spolupráci s ODL.

2. Přihlášku do ODL Prostějov musí pořadatel doručit nejpozději do 31. března daného kalendářního roku radě ODL. Přihláška musí být písemná a musí obsahovat: název soutěže, termín soutěže, čas zahájení, místo konání, kontaktní osoba (adresa, telefon, email), podpis statutárního zástupce SDH a razítko.

3. Dodatečná přihláška závodu do ODL Prostějov podaná mimo termín musí být projednána radou ODL a ta rozhodne o dodatečném zařazení či nezařazení závodu do kalendáře soutěže (v případě, že dodatečná přihláška se nestihne projednat radou ODL, se tento závod do kalendáře nezařadí).

4. Pořadatel závodu (SDH) se zavazuje uhradit příspěvek do pokladny ODL, pokud tak neučiní, nebude jeho soutěž do ODL zařazena.

5. Výše pořadatelského příspěvku pro rok 2021 byla stanovena na částku 200 Kč.

6. Pořadatel závodu je povinen zajistit vše potřebné k pořádání závodů a zavazuje se ke spolupráci s delegátem rady ODL.

IV. Účast v ODL

1. ODL se mohou zúčastnit všechna hasičská soutěžní družstva řádně přihlášená v jednotlivých kategoriích (mladší a starší žáci, dorostenci) z okresu Prostějov, rada ODL může udělit výjimku pro start družstva z jiného okresu.

2. Soutěžní družstvo tvoří 7 (minimálně 5) závodníků a soutěží se na vlastní nebezpečí.

3. V jednotlivých závodech ODL nesmí závodník soutěžit za více než jedno družstvo v rámci jedné kategorie (v případě půjčení závodníka podle článku VIII., bod 7. za více jak dvě družstva v rámci jedné kategorie). Při porušení tohoto pravidla budou diskvalifikovány všechna družstva, za které závodník nastoupí.

V. Soutěžní pravidla

1. Jednotlivé soutěže ODL probíhají dle platných pravidel hry Plamen pro požární útok.

2. Soutěžní disciplína – požární útok v kategorii mladších a starších žáků a dorostu.

3. Technické podmínky:

a. Stroj – hasičská stříkačka schválená k provozu v ČR vycházející ze schváleného typu PS 8, PS 12 nebo Tohatsu bez zjevných úprav, sportovní výfuk povolen, ale musí procházet vývěvou

b. Výzbroj – 4 hadice typu C (minimální průměr 42 mm – šířka 65 mm, délka 10 m ± 0,5 m), 2 hadice typu B (minimální průměr 65 mm – šířka 100 mm, délka 10 m ± 0,5 m), 1 třícestný rozdělovač s funkčními uzávěry, 2 proudnice (výstřiková hubice průměr 12,5 mm ± 0,1 mm, max. délka 45 cm včetně půlspojky), dvě savice o průměru 110 mm x 1,6 m ± 5 cm včetně šroubení (s klasickým savicovým šroubením), 1 sací koš (výplet ok max. 10 x 10 mm) s funkční zpětnou klapkou

c. Všechny hadicové koncovky včetně koncovek rozdělovače a koncovky na motorové stříkačce mohou být osázeny pojistkami proti rozpojení.

d. Do doby splnění pokusu musí být celé přívodní vedení (napojení na motorovou stříkačku, spoj savic a sací koš) sešroubováno.

e. Koš musí být našroubován před ponořením do vody i po vytažení ven. Pokus je platný i tehdy, pokud koš spadne do kádě a po vytažení bude našroubován nad hladinou, jestliže se savice nedotkla hladiny vody savicovým šroubením.

f. Hadicové půlspojky na základně musí být položeny tak, aby mezi ozuby prošel papír.

g. Pokus je hodnocen jako neplatný v případě, že závodník překročí čáru nástřiku nebo se jí dotýká – čára je od výstřiku vody z proudnic nedotknutelná (pokud čáru závodník přeběhne, než má vodu, může se vrátit).

h. V případě, že nebude možné dopouštět vodu do kádě, tak je pokus neplatný, pokud terče nebudou sraženy do vyčerpání obsahu kádě.

i. Přetlakový ventil je povinný dle pravidel.

j. Výstroj soutěžících – dresy pro soutěžní družstva pokud možno jednotná (pracovní nebo sportovní; dres v kalhotách; mladší a starší žáci dres s dlouhým rukávem, dorost může mít rukávy krátké) a řádně upevněná ochranná přilba. V případě, že během soutěžního pokusu dojde ke spadnutí přilby, závodník může v provedení disciplíny pokračovat až po jejím nasazení.

VI. Povinnosti pořadatele soutěže

1. Zajistí poháry nebo medaile pro první tři družstva ve všech kategoriích.

2. V roce 2021 je do ODL zařazena kategorie dorostu. Závodit budou na stejné trati jako starší žáci. Pořadatel je povinen umožnit start týmům v této kategorii. Odměny jsou plně v kompetenci pořádajícího SDH.

3. Pořadatel zajistí 3 rozhodčí.

4. Pořadatel soutěže zajistí pořádek a pořadatelskou činnost v soutěžním areálu.

5. Připraví výsledkovou listinu soutěže pro uveřejňování dosažených výkonů.

6. Nádrž na vodu musí vyhovovat potřebám hasičského sportu, nesmí být opatřena madly a musí mít zaobleny nebo zkoseny hrany.

7. Soutěžní dráha má povrch travnatý, umělý, popř. zpevněný. Na dráze mohou být umístěny značky pro jednotlivé pozice (rozdělovač, béčka).

8. Pořadatel soutěže zajistí pro měření požárního útoku elektronickou časomíru, která bude měřit na dvě desetinná místa. Terče mohou být sklopné nebo nástřikové. Časomíra musí měřit výsledné časy obou terčů, po domluvě s delegátem soutěže může být použita časomíra, která změří pouze koncový čas. V případě, že dojde k poruše a není k dispozici náhradní časomíra, může pořadatel přistoupit k ručnímu měření času, v takovém případě se ale výsledky závodu do ODL nezapočítávají.

9. Bude-li ze strany ODL Prostějov nasmlouván partner (sponzor), musí pořadatel soutěže převzít smluvní povinnosti, např. umístění reklam apod. Všechny reklamy budou pevně a viditelně vyvěšeny u soutěžní trati a zároveň uveřejní minimálně 3x jejich jména v rozhlase během soutěže.

10. Zajistit zdravotnickou službu pro případ úrazu, která bude řádně označena.

11. Případnou změnu termínu či hodinu konání soutěže pořadatel oznámí nejpozději 10 dnů před konáním soutěže soutěžícím družstvům v ODL Prostějov a radě ODL. Nový termín nesmí kolidovat s jiným závodem zařazeným do ODL.

12. Při dosažení stejného času přísluší družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. Rozdělení odměny, případně pohárů se určí dle rychleji sraženého prvního terče.

13. Po vyhlášení výsledků a potvrzení delegátem ODL, odešle delegát ODL výsledky na emailovou adresu ODL Prostějov.

14. Startovné se skládá ze dvou položek. První část je určena pro ODL a je stanovena na 50 Kč za každé přihlášené družstvo do závodu. Druhou položku poplatku si samo stanovuje pořádající SDH. Příspěvek do pokladny ODL (50 Kč za každé přihlášené družstvo do závodu) pořadatel odevzdá delegátovi ODL. Domácí týmy jsou osvobozeny od startovného.

15. Vyhlášení výsledků a předání ocenění musí proběhnout nejpozději do 30 minut po ukončení pokusu posledního soutěžního družstva.

16. Kontrola délky hadic proběhne namátkově a ihned po dokončení útoku, na dodatečné protesty nebude brán zřetel.

17. Pořadatel bude dodržovat a respektovat pravidla ODL Prostějov. V případě porušení povinností může být daný závod rozhodnutím rady ODL vyškrtnout ze startovní listiny ODL Prostějov pro další roky.

18. Pořadatel při zahájení závodu je povinen oznámit zda daný závod bude jednokolový či dvoukolový.

VII. Povinnosti soutěžního družstva

1. Pokud družstvo soutěží v ODL Prostějov, má povinnost při registraci předložit ke kontrole platné průkazky všech závodníků, nebo doklad potvrzující věk závodníka, a zároveň všichni členové družstva předstoupí ke kontrole. Každý závodník po kontrole obdrží na zápěstí nalepovací náramek, který bude muset mít řádně připevněn na ruce po dobu celého závodu. V případě pochybení ze strany družstva nebude tento výsledek započítán do celkového hodnocení ODL a startovné se za tento závod nevrací.

2. V případě, že některé družstvo nerespektuje nebo nesplňuje podmínky pro účast v ODL, nebude v daném závodě do ligy zařazeno (pořadatel tuto skutečnost viditelně označí na výsledkové tabuli). Tato skutečnost se netýká zařazení daného družstva do výsledků závodu, ale pouze za svoje umístění nedostane body do ODL.

3. Zahajovacího nástupu se musejí účastnit alespoň dva členové družstva a musí být zaplacen startovní poplatek. V případě zásahu třetí moci, kdy se družstvo nestihne dostavit na nástup, musí mít zaplacen alespoň poplatek za startovné.

4. Závěrečného nástupu se zúčastní minimálně 2 členové družstva řádně ustrojeni (dres, týmová trička, apod.)

5. Věk členů družstva:

a. Mladší žáci dle pravidel Hry Plamen (ročník 2010 a mladší) s výjimkou jednoho závodníka, který k datu 1. září nedovrší věku 12 let (tento jeden závodník může absolvovat celý ročník soutěže).

b. Starší žáci dle pravidel Hry Plamen (ročník 2006 a mladší) s výjimkou jednoho závodníka, který k datu 1. září nedovrší věku 16 let (tento jeden závodník může absolvovat celý ročník soutěže).

c. Dorost dle pravidel Hry Plamen (ročník 2003 a mladší) s výjimkou jednoho závodníka, který k datu 1. září nedovrší věku 19 let (tento jeden závodník může absolvovat celý ročník soutěže).

6. Do kategorie dorostu se může přihlásit družstvo, které má alespoň tři závodníky, kteří věkově do této kategorie patří. Zbytek můžou doplnit staršími žáky.

7. Na soutěžích v rámci ODL Prostějov bude povoleno tzv. půjčování závodníka v rámci jedné kategorie z jiného soutěžního družstva, které se účastní stejného závodu. Zapůjčení závodníka musí být nahlášeno dopředu a to jmenovitě. Tato skutečnost bude zapsána do zápisu o soutěži. Zapisuje delegát rady ODL. Soutěžní družstvo si tak může zapůjčit max. 1 závodníka, ať už je z vlastního SDH nebo cizího (závodník půjčený z kategorie mladších žáků se do této kvóty nezapočítává). Při nesplnění této podmínky nebudou z tohoto závodu danému družstvu započítány body do ODL Prostějov. Každý soutěžící smí startovat max. dvakrát (v rámci jedné kategorie) v jednom závodě (v případě, že bude závod dvoukolový, tak max. dvakrát v jednom kole). Zapůjčení závodníka oznámí vedoucí soutěžního kolektivu při poradě vedoucích delegátovi soutěže a hlavnímu rozhodčímu. Po zahájení soutěže již nebude umožněno půjčení závodníka z jiného družstva. Při porušení tohoto pravidla se daným družstvům neudělí body. V případě, že v průběhu závodu dojde ke zranění člena družstva, bude možné po konzultaci s delegátem rady zapůjčit závodníka z jiného družstva.

8. Pro sezónu 2021 je povolena výjimka, kdy je možné na DVA závody zapůjčit dva závodníky. Tato záležitost bude oznámena při kontrole družstev.

VIII. Statut delegáta soutěže

1. Rada ODL Prostějov pro každou soutěž jmenuje delegáta soutěže, přičemž delegát nesmí být členem domácího SDH.

2. Delegát odpovídá za regulérní průběh soutěže a společně s hlavním rozhodčím může přeměřit trať, zkontrolovat terče a podmínky pro pořádání závodu ODL. Nebudou-li případné závady odstraněny, může rozhodnout o nezapočítání závodu do seriálu soutěží ODL.

3. Dále podepisuje a schvaluje výsledky soutěže a dohlíží na nestranné hodnocení závodu.

4. Delegát je také povinen předat výsledky soutěže včetně své zprávy členovi rady ODL, který je pověřen zpracováním výsledků.

5. Povinnosti delegáta:

a. Kontrolovat průkazky závodníků

b. Být přítomen na poradě vedoucích a případně zodpovídat dotazy ohledně ODL

c. Označit na výsledkové tabuli, kdo případně nestartuje v ODL

d. Převzít od pořadatelů podíl ze startovného pro ODL (50 Kč za každé družstvo)

e. Zaznamenat konečné časy jednotlivých družstev (např. pořízením fotografie výsledkové tabule).

f. Řešit problémy, spolurozhodovat protesty s pořádajícím SDH týkající se ODL

IX. Protesty

1. Případné protesty podává výhradně vedoucí družstva ihned po skončení svého soutěžního pokusu (na protesty po ukončení soutěže nebude brán zřetel). O veškerých protestech se pořídí zápis.

2. Při podání protestu určila pro tento ročník rada ODL Prostějov výši kauce 200 Kč. Pokud protest nebude vyřešen ku prospěchu protestujícího družstva, celá částka připadne do pokladny ODL Prostějov.

3. K řešení protestu musí být přizváni: vedoucí daného družstva, rozhodčí, delegát a protestující, který předloží důkazy.

4. Delegát spolu s hlavním rozhodčím tvoří komisi, která v dané věci rozhodne. Její rozhodnutí musí být do ukončení závodu zveřejněno a je konečné.

X. Hodnocení ODL Prostějov

1. Soutěžní družstva budou hodnocena bodově dle dosaženého pořadí. Body do ODL se přidělují dle následujícího rozpisu ve všech kategoriích.

1. místo – 15 bodů, 2. místo – 12 bodů, 3. místo – 10 bodů, 4. místo – 8 bodů,

5. místo – 7 bodů, 6. místo – 6 bodů, 7. místo – 5 bodů, 8. místo – 4 body,

9. místo – 3 body, 10. místo – 2 body, 11. místo a dál – po 1 bodu

Při neplatném pokusu se družstvu žádné body neudělují!

2. Při shodném výsledném čase obdrží družstva do celkového pořadí stejný počet bodů (rychlejší terč rozhoduje pouze o umístění v konkrétním závodě).

3. Pro celkové hodnocení v ODL je rozhodující součet bodů z jednotlivých závodů za celý ročník soutěže.

4. Vítězí družstvo s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Při shodném počtu bodů rozhoduje větší počet lepších umístění v jednotlivých závodech.

5. Závěrečné vyhodnocení ODL Prostějov proběhne na slavnostním ukončení aktuálního ročníku. 

6. Průběžné výsledky budou po jednotlivých závodech vedeny na internetových stránkách ODL Prostějov. Tyto údaje budou neoficiální. Oficiální výsledky potvrzuje rada ODL.

XI. Odměny

1. Odměnou za umístění v ODL bude putovní pohár, pohár pro SDH, medaile a případně věcné ceny. Hodnotu odměn a seznam věcných cen za umístění určuje rada ODL na základě zajištěných financí.

2. Medaile na závěrečném vyhlášení obdrží všechna družstva, která se zúčastní alespoň poloviny uskutečněných závodů zařazených do ODL.

3. Finanční prostředky získané v rámci ODL Prostějov budou výhradně použity na financování ODL a v maximální možné míře pro nákup odměn pro malé závodníky.

XII. Ostatní ujednání

1. Při výběru přidělení pořádání ODL Prostějov bude přihlíženo ke kvalitě trati a organizaci soutěže pro další ročníky.

2. Případné změny a doplňky těchto pravidel na základě návrhu třetích osob schvaluje výkonný výbor ODL Prostějov.

3. Veškeré návrhy na změnu pravidel lze podávat písemně předsedovi rady ODL Prostějov, rada má poté pravomoc návrh přijmout nebo odmítnout. Výsledek řešení návrhu bude přesně uveden v zápisu z jednání rady ODL.

4. ODL Prostějov bude vyžadovat po závodnících fair-play, slušné chování, kamarádství a nulovou toleranci k vulgárním výrazům.

5. Aby bylo možné 4. ročník ODL vyhodnotit, je nutné, aby se uskutečnilo alespoň 5 závodů.

6. Uvedené soutěžní pravidla schválila rada ODL Prostějov dne: 26. 5. 2021